Jesteś tutaj : Homepage

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE


Ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do towarów konsumpcyjnych nabywanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.eshop-baseny.pl

"Sprzedawcą" jest firma Eshop-bazény.cz (www.eshop-baseny.pl) Reprezentowana przez: Marek Hlubuček, ul. V.Dobiáše 496 Jičín 506 01 numer identyfikacyjny: 74006410 VAT: CZ7503283183. Rejestracja ŽÚ Jicin - numer rejestracji działalności gospodarczej: 360401-10187-00.
"Nabywca" jest podmiotem, który zawarł umowę z Kupującym na zakup towarów. Umowa zakupu oznacza dowód zakupu.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych warunków handlowych w zakresie dostaw towarów deklarowanych przez sprzedającego. Relacje kupujący i sprzedający są tymi warunkami regulowane i wiążące dla obu stron, chyba że na piśmie podano inaczej .


2. ZAMÓWIENIE I REZERWACJA TOWARU 
Warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest wypełnienie wszystkich, w formularzu wymaganych, danych osobowych i innych istotnych informacji. Zamówienie (formularz elektroniczny) jest projektem umowy (faktury) i jest rozumiany jako rezerwacja konkretnych towarów. W wyjątkowych przypadkach (w szczególności większe zamówienia), sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystawiania faktury zaliczkowej na zamówione towary.


3. CENA I PŁATNOŚĆ 
Wszystkie ceny w sklepie internetowym www.eshop-baseny.pl są podawane z 21% VAT. Ceny obowiązują w chwili składania zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do błędów w druku i zmiany cen w przypadku istotnych zmian warunków dostaw od producentów i innych dostawców towarów.
Płatność za zamówiony towar jest możliwa na trzy sposoby:

A. PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE:
Płatność za towar jest regulowana w gotówce, za pokwitowaniem, w momencie odbioru zamówionego towaru od kierowców usług transportowych (firmy InTime; DPD lub DHL).

B. PŁATNOŚĆ Z GÓRY PRZELEWEM BANKOWYM:
Sprzedający wysyła adres e-mail kupującego, lub telefonicznie przekazuje kupującemu, dane niezbędne do zapłaty towarów (całkowita kwota, numer konta bankowego, inne). Po kontroli kwoty przelewu na koncie sprzedającego i jej sprawności towary zostają wysyłane na adres podany przez kupującego.

C. PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ:
Po otrzymaniu towaru do sprzedawcy w naszym sklepie: Eshop-bazeny.cz; Denisova 381, Jičín 50601, CZ


4. SPOSOBY I CENY USŁUG TRANSPORTOWYCH - PRZESYŁKI TOWARU NA TERENIE CZECH
Zamówione towary są dostarczane w zależności od wielkości i wagi przez z nami współpracujące firmy kurierskie i transportowe: InTime, DPD, TopTrans.O sposobie transportu i firmie go przeprowadzającej zawsze decyduje sprzedający, który zawsze wybiera jego najbardziej odpowiedni rodzaj z uwzględnieniem konkretnego towaru. Po otrzymaniu towaru od firem transportowych należy zawsze dokładnie sprawdzić integralność opakowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie transportu.

U zamówień o łącznej wartości przekraczającej 2000 PLN  opłata za przewónie jest doliczana.

U zamówień o łącznej wartości poniżej 2000 PLN dolicza się opłatę transportową w wysokości 45 PLN.

U zamówień o łącznej wartości poniżej 1000 PLN dolicza się opłatę transportową w wysokości 80 PLN.

Istnieje możliwość osobistego odbioru zakupionych towarów bezpośrednio na adresie sprzedawcy.

Następujące towary nie są objęte bezplatnym transportem, a to nawet jeśli ich cena przekracza 2000 PLN: basenowe obszycia, dachy, bloki styropianowe, infrasauny, jacuzzi, oczyszczalnie wody

Do ceny wyżej wymienionych produktów dolicza się opłatę transportową, która wcześniej została zaakceptowana przez kupującego.


5. CZAS DOSTAWY
Każdy ze sprzedawanych produktów posiada własny czas dostawy, który dodatkowo potwierdzamy e-mailem lub telefonicznie po otrzymaniu zamówienia, bądź wniesieniu wszystkich opłat. Czas doręczenia, w przypadku realizacji usługi zbiorowej, następuje w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym zostało potwierdzone zamówienie. W przypadku przesyłki realizowanej przez firmę DHL czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze.

 

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT TOWARU)

 

Zgodnie z Kodeksem cywilnym kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny, a następnie zwrócić towar sprzedawcy. Sprzedający jest zobowiązany zwrócić kupującemu pełną cenę za towar.

Zwrot towaru w ciągu 14 dni od jego otrzymania może nastąpić przy dotrzymaniu następujących warunków:
Kupujący informuje sprzedającego o zwrocie telefonicznie (nr telefonu +420 776 856 033) lub za pośerdnictwem e-mail na adresie: info@eshop-bazeny.cz. Prosimy o podanie numeru faktury oraz imienia i nazwiska kupującego.
Towary wysyłane z oryginalnego dowodu zakupu (faktury) na adres: Eshop-bazény.cz Marek Hlubuček, Denisova 381 Jičín 506 01.

Towary muszą być czyste, nieuszkodzone i kompletne. Sprzedający zwraca pełną cenę za odesłane towary, włącznie kosztów transportu.

Gdy wszystkie powyższe warunki zwracanych towarów będą spełnione pieniądze za nie zostaną wysłane przekazem pocztowym lub przelewem bankowym kupującemu, a to nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania towaru. W przypadku braku dostawy kompletnych towarów lub poruszenia w inny sposób powyższych warunków, termin zwrotu pieniędzy przedłuża się o czas ich spełnienia.

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie będzie spełniony, Sprzedający nie jest zobowiązany akceptować odstąpienia od umowy przez kupującego a towary zostaną przesłane na koszt kupującego na jego adres.

 

7. WARUNKI GWARANCJI
W przypadku, kiedy przesyłka niesie cechy widocznego uszkodzenia opakowania transportowego, Kupujący ma prawo nie przyjęcia towaru. W tej sytuacji Kupujący ma pełne prawo do otrzymania nieuszkodzonej przesyłki lub zwrotu całkowitych kosztów zamówionego towaru. W takim przypadku decyzja należy do Kupującego.

W przypadku, gdy po przejęciu towarów przez Kupującego zostaną zauważone wady, oraz gdy nastąpi to w okresie gwarancyjnym konkretnego produktu (Towaru), Kupujący może i ma prawo do reklamowania wadnego towaru.

Okres gwarancji dla wiekszości u nas oferowanych towarów wynosi co najmniej 24 miesięcy, w przypadku niektórych towarów gwarancja jest dłuższa (jej okres jest podany w instrukcji albo innych, dołączanych materiałach). Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru towaru.

 

8. REKLAMACJE TOWARÓW

Reklamacje przeprowadza się w siedzibie Sprzedającego.

W sytuacji, gdy towary zostały wysłane do naprawy reklamacyjnej na adres Sprzedającego, Kupujący we własnym interesie odpowiada za dostateczne zapezpieczenie i oznakowanie opakowań transportowach a to tak aby spełniały wymagania transportu towarów.

Reklamacja, włącznie z usunięciem wad musi być zrealizowana bez zbędnej zwłoki, w terminie 30 dni od jej złożenia. Sprzedający i kupujący mogą zwarzeć ugodę o dłuższym terminie naprawy/reklamacji. Po tym okresie, Kupujący korzystają z prawa, które obejmuje produkty/towary z nieoprawitelną wadą.

Sprzedający po przeprowadzeniu reklamacji wyzwie kupującego do odbioru naprawionych towarów, lub wyśle na adres i nakłady kupującego naprawiony towar.

Reklamacje nie będą rozpatrywane między innymi w przypadku: nieprawidłowego montażu; niewłaściwego podłączenia i uruchomienia, a także niewłaściwego obchodzenia się z towarami w warunkach, które nie są zgodne z parametrami określonymi w dokumentacji. Reklamacje nie będą też uwzględniane gdy: żywotność towarów bedzie krótsza niż okres gwarancji; przy naturalnym zużyciu towarów; przeciążaniu towarów; uszkodzeniu osobą trzecią; nieprofesjonalnymi zmianami i naprawami towarów, a także szkodami spowodowanymi działaniem ekstremalnych warunków atmosferycznych.

Jeżeli skarga była bezzasadna (wiecej w punkcie 7), Sprzedawca obciąży Kupującego kosztami lokalizacji i usunięcia usterki.

 
9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych. Dane osobowe Kupującego są poufne i nie będą przekazywane innym podmiotom. Dane osobowe są wyłącznie wykorzystywane do realizacji niezbędnych operacji księgowych i rozliczania płatności za towary zakupione w celu skorygowania dostaw towarów i komunikacji pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.


© 2005-2017 Eshop-bazeny.cz | Webprovas.com